Logo de Lúdica
Consulta todos mis artículos en ludica.cat


Rdios-alternatives-RGB

 

Ràdios alternatives a Mallorca

Partint d’una definició de les característiques de les ràdios al­ter­natives, en oposició a les comercials, les pú­bli­ques i les purament associatives, aquest llibre recull la his­tòria particular d’aquests mitjans a Mallorca, a través de testimonis i de la documen­ta­ció exis­tent.

 

 


Artículos varios